Læringsdidaktik

”Hvad produktionen var for industrisamfundet, er innovation for vidensamfundet.”(Lars Kolind – Grundfos-Fonden)

 

Den grundlæggende tanke bag Bæredygtig innovation er, at lærerne på skolen via deres elever og egne erfaringer fra inno-camps oplever, at entreprenørskabsundervisning giver eleverne lyst til at engagere sig i deres egen læring. Vores erfaring med entreprenørskabsundervisning er, at det har en meget motiverende effekt på eleverne, sandsynligvis fordi en større del af læringen, bevidst eller ubevidst, netop rammer elevernes opfattelse af, hvad der vigtigt at lære for at kunne begå sig i en evigt foranderlig verden. Dertil kommer, at metoderne bag entreprenørskabsundervisning fordrer, at eleverne selv tager ansvar for og aktivt del i hvad de lærer i forløbene. Dette tilsidesætter ikke almindelig færdigheder som læse, stave, skrive og regne, men vores erfaring er, at eleverne begynder at efterspørge disse færdigheder for at kunne føre deres projekter ud i verden. Pludselig er det ikke en lærer, der står som garant for, at det er vigtigt at kunne stave, men de mærker selv nødvendigheden for det, hvilket er den følelse de fleste lærere tilstræber i deres daglige undervisning.

Vi tror på, at elever, der arbejder med innovative processer i deres undervisning, er bedre rustet til et liv i fremtidens evigt foranderlige samfund. Innovationsprocessernes idéskabende karakter er med til at udvikle elevernes livskompetencer.

Inno Camp

Det er almindelig kendt at undervisning i entreprenørskab, kreativitet og innovation kræver utraditionelle undervisningsmetoder. Man bliver nødt til i nogen grad at flytte undervisningsfokusset fra OM et bestemt fagområde til at GØRE inden for en bestemt kontekst. Denne kontekst kan dog fint være fag-faglig. Der skal arbejdes med udvikling af konkrete ideer, det kunne eksempelvis være en folkevise, og koncepter. Arbejdet skal ligge så tæt på rigtige entreprenører som muligt, så man kan ”få ind under huden”, hvordan det føles at være skabende og iværksættende.

Ordet camp er valgt for at signalere helhed og for at signalere væk fra det almindelige. Man bliver nødt til at flytte undervisningen til et anden ”tidsrum” end det der traditionelt præger en dansk skoledag, med opbygning i små faglige bider. Kreativitet og innovation kræver fordybelse, hvilket kræver tid i større enheder

Tanken bag en inno-camp er, at eleverne bliver taget ud fra deres almindelige skoleverden med elever ved skoleborde og læreren ved tavlen og i stedet via en idegenereringsproces og en konkret problemstilling kommer frem til en ny løsning med uvante indfaldsvinkler. Kreativitet og innovation kræver fordybelse, hvilket kræver tid uden begrænsning. Fysisk foregår vores inno-camps i Det skæve rum. Her ”isolerer” vi den enkelte gruppe af deltagere og gør deres verden uafhængig af tid og sted. Navnet er valgt for at signalere, at i dette rum er de skæveste ideer tilladt, ja endda værdsat.